Browsing: Restaurant Tips

หัวใจหลักของการทำ ธุรกิจร้านอาหาร คือการมีลูกค้ารู้จักร้านเรา ชื่นชอบในรสชาติอาหาร และบริการ เกิดความประทับใจ และกลับมาใช้บริการซ้ำ แต่การจะ…

Hungry Hub หนึ่งในสตาร์ทอัพ ที่อำนวยความสะดวกในการจองให้กับร้านอาหาร ที่มีผู้ใช้บริการกว่าจำนวน 1 ล้านที่นั่งและยังสามารถสร้างรายได้ให้กับร้านอาห…